Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

BELANGRIJK! Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende Algemene Verkoop Voorwaarden FengShui-winkel.nl en alle toepasselijke wetgeving.
Hieronder vind je de algemene voorwaarden die gelden voor het gebruik van de betreffende website met de daartoe behorende webwinkel en cursussen en consulten. FengShui-winkel.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Algemene Verkoop Voorwaarden FengShui-winkel.nl
Definities

In deze Algemene Verkoop Voorwaarden (hierna te noemen ‘Voorwaarden’) worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
De consument/koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Overeenkomst: de overeenkomst tussen FengShui-winkel.nl en de consument.
FengShui-winkel.nl: De rechtspersoon genaamd FengShui-winkel.nl, gevestigd te Maarn, is onderdeel van Frame4You, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30273041.
Voorwaarden: de Algemene Verkoop Voorwaarden FengShui-winkel.nl.

1. Algemeen / Toepasselijkheid

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van FengShui-winkel.nl en de consument, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen FengShui-winkel.nl en consument, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 de Koper heeft het recht, onder opgave van redenen, een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
1.5 FengShui-winkel.nl behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Door het gebruik van de internetsite van FengShui-winkel.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.6 Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven deze Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.7 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door FengShui-winkel.nl is ingestemd.
1.8 FengShui-winkel.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mail adres. Tot aan het moment van de orderbevestiging kan de Koper de bestelling nog ongedaan maken.
2.2 Koper en FengShui-winkel.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de Voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van FengShui-winkel.nl gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven enzovoort, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. FengShui-winkel.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie enzovoort in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (btw), maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het Product betrekking hebbende informatie.
3.2 Indien de Koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de Koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die FengShui-winkel.nl in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. FengShui-winkel.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door FengShui-winkel.nl worden gecorrigeerd.
3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld bij \"alles over bestellen\". Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite behoudt FengShui-winkel.nl zich het recht voor naar keuze de volgende betalingsmethoden aan te bieden: Via iDEAL. Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.
Via overmaken. U kunt het totaalbedrag overmaken op rekeningnummer NL25RABO0166458104 t.n.v. FengShui-winkel.nl o.v.v. het in de opdrachtbevestiging vermelde factuurnummer.
4.2 In het geval door FengShui-winkel een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die FengShui-winkel.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is FengShui-winkel.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd, nadat de betaling door FengShui-winkel.nl is ontvangen. Hierbij geldt een levertijd zoals die ten tijde van de betaling op de website is vermeld. Deze levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. FengShui-winkel.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Indien een product is uitverkocht en niet meer leverbaar zal komen, zal dit per e-mail aan koper worden vermeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het moment van de ontvangst name door (of namens) de Koper op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 FengShui-winkel.nl zorgt voor bezorging per post voor rekening en risico van de koper. Bezorging per post (of indien nodig verzending op enige andere wijze) vindt plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door FengShui-winkel.nl.
5.5 FengShui-winkel.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door haar zelf gedragen.
5.6 Bestellingen welke buiten de schuld van FengShui-winkel.nl zijn zoekgeraakt tijdens de verzending zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Dit geldt uiteraard niet indien FengShui-winkel.nl aantoonbaar nalatig heeft gehandeld.
5.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende leveringsvoorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk (of per mail) en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 3 werkdagen dagen na terpostbezorging ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De Koper krijgt, naar keuze, zijn geld terug of een ander product. Binnen deze termijn is de Koper zorgvuldig met het product en de verpakking.
6.2 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
6.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 3 maanden na ontvangst door de Koper.
6.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is FengShui-winkel.nl ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.
6.5 Eventuele terugbetaling vindt plaats uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retour gezonden goederen.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met FengShui-winkel.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
7.3 Het risico van de producten gaat op de Koper over op het moment van aflevering.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door met FengShui-winkel geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. FengShui-winkel.nl vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.
8.2 FengShui-winkel.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingend rechtelijke regels voor haar risico komen. FengShui-winkel.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3 Indien FengShui-winkel.nl om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. FengShui-winkel.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
8.4 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van FengShui-winkel.nl komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, behoudens opzet of grove schuld.
8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van FengShui-winkel.nl ingevolge dwingende rechtelijke bepalingen.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van FengShui-winkel.nl of de fabrikant zijn verricht;
2. Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
3. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Specifiek voor de waterbronnen worden instructies voor gebruik en onderhoud bij levering toegevoegd.
8.7 De Koper is gehouden FengShui-winkel.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen FengShui-winkel.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is FengShui-winkel.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen op de website alsmede op de geleverde zaken van FengShui-winkel.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FengShui-winkel.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens

11.1 FengShui-winkel.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
11.2 FengShui-winkel.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien FengShui-winkel.nl daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van FengShui-winkel.nl of de koper.

13. Diversen

Cursussen en Consulten kunnen door derden worden uitgevoerd. De Algemene Voorwaarden van de uitvoerders zijn van toepassing op de op FengShui-winkel.nl aangeboden cursussen en consulten. FengShui-winkel.nl is geenszins verantwoordelijk voor het wel/niet doorgaan van een cursus/consult, de uitvoering en/of de gevolgen van een cursus en consulten.
FengShui-winkel.nl is een onderdeel van Frame4You en is gevestigd te Maarn. Frame4You is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30273641.
Het BTW-identificatienummer is NL001995687B89
Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Voorwaarden te zenden aan FengShui-winkel.nl, Neptunushof 3, 3951 ES Maarn, of naar het volgende e-mail adres: info@fengshui-winkel.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2024 fengshui-winkel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel